Algemene LeveringsvoorwaardenALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN                                                               

1.    Definities
Opdrachtnemer   : Van der Hoeven Coaching Ltd.
Cliënt                   : De natuurlijke persoon die feitelijk behandeld / gecoacht word.
                              De natuurlijke persoon die diensten of producten met bijbehorende dienstverlening 
                              van opdrachtnemer afneemt.
 
2. Dienstverlening

A. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om af te zien van het aangaan van een relatie met een cliënt. Ook kan het voorkomen dat tijdens de dienstverlening het door Opdrachtnemer beter wordt geacht de cliënt door te verwijzen, of om andere redenen de relatie met een Cliënt te beëindigen.  
c. Met Cliënt gesloten overeenkomsten en gemaakte afspraken leiden voor opdrachtnemer uitsluitend tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatsverplichting.
d De Cliënt is zich bewust van en gaat akkoord met het navolgende: Opdrachtnemer geeft geen adviezen omtrent te nemen besluiten of veranderingen in de Cliënt zijn/haar leven. Opdrachtnemer ondersteunt uitsluitend het eigen proces en de eigen keuzes van de cliënt, waarbij het wel voorkomt dat een scala aan mogelijkheden wordt besproken om het proces van inzichtvergroting en gewaarwording van de Cliënt te ondersteunen. De Cliënt blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor diens eigen gedrag en de consequenties daarvan. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk, laat staan aansprakelijk, voor te nemen of reeds genomen besluiten of veranderingen in het leven van de Cliënt.

3. Producten

a. Opdrachtnemer levert naast diensten ook producten waaronder begrepen maar niet beperkt tot een zelfstudie en tutorials.
b. Op deze producten en  mogelijk bijbehorende dienstverlening  zijn art.2. Dienstverlening, art. 5. Geheimhouding en art.6.  Aansprakelijkheid, eveneens van toepassing.
c. De betaling van deze producten en de mogelijk bijbehorende dienstverlening geschiedt vooraf en tegen de tarieven vermeld op de website.


4. Tarief en Betalingsvoorwaarden 

a. Alle tarieven zijn gepubliceerd op de website en in de webshop. Deze kunnen te alle tijde  gewijzigd worden.
b. Consulten kunnen uitsluitend via de website worden afgelopen. Bestelling en betaling geschiedt altijd voorafgaande aan een consult. 
c. Betalingen voor een consult dienen uiterlijk 48 uur voor aanvang van een consult ontvangen te zijn.
d. Consulten die niet minimaal 24 uur door de Cliënt van te voren zijn afgezegd worden voor 100% in rekening gebracht. 
d Indien door Opdrachtnemer of de Cliënt van verdere consulten wordt afgezien, zullen de nog te voeren gesprekken niet in rekening worden gebracht maar wel worden terugbetaald als betaling al heeft plaatsgevonden.
f. Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen Cliënt, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Cliënt, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten


5: Geheimhouding en Privacy 

Ingeval van behandelingen  in de vorm van telefoongesprekken of Internet gesprekken al dan niet voorzien van beeld (Skype etc.) is het de opdrachtnemer en cliënt onder geen enkele voorwaarde toegestaan hier opnamen van te maken en deze ten bate van zichzelf te gebruiken en/of ter beschikking te stellen aan derden. 

6. Aansprakelijkheid

a. Opdrachtnemer spant zich in de te leveren diensten en naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. 
b. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is vastgelegd. 
c. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. 
d. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot de uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien het een duurovereenkomst betreft, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag over de laatste drie maanden. 
e. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van: 
- enige tekortkoming van de Cliënt bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking van de uitvoering van de overeenkomst. 
- onjuiste en onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de Cliënt. 
f. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens de Cliënt of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Cliënt verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen
g. Indien de Cliënt enig letsel, in welke vorm dan ook, zou oplopen, is Opdrachtnemer c.q. door hem in te schakelen derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk
h. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
i. De Cliënt vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Cliënt en Opdrachtnemer samenhangen
j. Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk worden gesteld indien Cliënt  de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeraar dan wel die van een derde aan te spreken.
k. Indien Cliënt een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen